Natten Med De Levande Finntroll

Finntroll - Natten Med De Levande Finntroll
  • Album Info
  • 2014
  • Spinefarm

Natten Med De Levande Finntroll (“Night of the Living Finntroll”) is a live album released by Finnish folk metal band Finntroll in June 2014.